VoodooVoodoo

Voodoo (woodoo, voudon, vodou) je jedno z nejstarších náboženstvích lidstva z černé Afriky, a současně magickou tradicí, která se svou mocí poměřuje s málokterou formou magie. Vúdú je živé v celém Karibiku a Latinské Americe a nachází si svou cestu i do této země. Středem vúdú jsou duchové, kterm se říká Loa (Lwa), které můžeme chápat zároveň jako mocné vesmírně principy.

Knižní recenze: Vúdú, Veronika Šulcová 

Na konci roku vyšla první původní kniha českého autora o voodoo, tajemném magickém kultu. Má úctyhodných 494 stran a vyděsí už svou neobvyklou obálkou, kterou vytvořil jiný český čaroděj-démonolog, údajně v přímém kontaktu s duchy vúdú.

Stojí za koupi a za přečtení? Co vlastně stojí za tímto v mnoha ohledech mimořádným počinem? Na tyto otázky odpovídá následující recenze.

Pravda o kultech voodoo 

Voodoo oltáře

Na obrázku jsou oltáře a rituální pomůcky vúdú kultu Bizango, který je jednou z nejmocnějších tajných společností, zabývající se černou magií.

Většina z nás cosi zaslechla o tak zvaných vúdú panenkách, neblaze proslulé černé magii a strašidelných turistických show v New Orleans. Voodoo zdomácnělo jako synonymum zlověstné magie. Možná trochu směšné v dnešní době, kdy se průměrný Evropan rozhodně nebojí kouzelníků a toho, že by jeho nepřátelé zaplatili čaroději za kletbu. Ve světě vúdú je to však stále velmi reálné. Jaké je voodoo doopravdy?

Vúdú a moderní pohanství 

Tento článek vyšel ve Věstníku Pohanské federace Beltine 2010. Časopis si můžete stáhnout zde

Vúdú (Vodou, Voodoo, Voudon) je pohanské náboženství a magický systém, rozšířený ponejvíce v Latinské Americe a USA. Má různé místní varianty a proudy, které se liší v průběhu rituálu a v bytostech, se kterými se pracuje. Tyto tradice jsou známy jako Kandomblé, Ifá, Santería, Lukumí a podobně. Souhrnně se někdy hovoří o tak zvaných afrických diasporních kultech (diaspora = vyhnanství, rozptýlení). To napovídá, že se jedná se o pohanské tradice, které si sebou přivezli černí otroci, odvlečeni ze západní Afriky v dobách koloniálního otrokářství. V latinské Americe převládalo mezi kolonisty katolické vyznání, a katolíci měli poměrně tolerantnější postoj k domorodým tradicím, které se pod pláštíkem katolicismu zachovaly do dnešních dní.

V posledních několika letech stouplo povědomí o těchto tradicích a zájem o ně i v naší zemi, kde nedávno vyšla třetí kniha na toto téma ve vydavatelství Fontána. Také se zde objevují hoodoo produkty z dovozu (Anna Riva), tedy svíčková magie, jak ji známe z turistických obchodů New Orleans. (Vztah mezi voodoo a hoodoo ještě objasním.)

Černá a bílá magie 

lebka-cerna.jpg

Z anglického originálu přeložila Noira, 2010.

Začněme od výchozího poznatku, že všechny magické operace fungují na téže bázi. Energie (chcete-li "duchové"), které používá čaroděj pro kouzlo záškodné magie, lze stejně dobře použít pro kouzla prospěšná. Rozdíl tedy není v tom, jaký typ nebo zdroj síly k čarování používáme. Oba druhy magie od sebe rozlišuje záměr - zamýšlený výsledek praktikujícího, který má v sobě v průběhu provádění pěti fází kouzla.

Těchto pět aspektů magického počínání zahrnuje

  • Touhu
  • Záměr
  • Vyladění
  • Rituál
  • Očekávání

Záměr je kormidlem magické operace. Je to ten aspekt magické operace, jímž programujeme nebo diktujeme universu, jak by měl vypadat kýžený výsledek, co má přesně magie způsobit, a jak se tento výsledek bude manifestovat. Patří sem také způsob, jakým se má výsledek realizovat, pokud je žádoucí ho přesně vymezit, a co má nastat po završení kouzla - jak se má využít energie, investovaná do kouzla.

Vodou Money Magic, Kenaz Filan 

vodou-money-magic-kenaz-filan.jpg

Vodou Money Magic : The Way to Prosperity Through the Blessings of the Lwa, Kenaz Filan, Inner Traditions, 2010. ISBN 1594773319.

  • Profil knihy na Google Books.
  • Profil knihy na Amazon.com

Ve své nejnovější knize voodoo kněz Kenaz Filan nabízí postupy, jak pomocí duchů voodoo řešit různé materiální potíže a nalézt cestu k dlouhodobé prosperitě. Podobný název a obálka s předchozí knihou o milostné magii by sváděly k dojmu, že bude autor recyklovat a přidrží se stejného formátu, což se však neděje. Velká pozornost je věnována přiblížení haitského pohledu na prosperitu, peníze a použití magie, který tak kontrastuje s našimi západními představami. Osvojit si realistický a zdravý pohled na tuto oblast považuje autor za tak zásadní, že mu věnuje velký díl textu - kniha je tentokrát tvořena konkrétními zaklínadly jen z poloviny.

Vodou Love Magic, Kenaz Filan 

vodou-love-magic-kenaz-filan.jpg

Vodou Love Magic: A Practical Guide to Relationships, Love and Sex, Kenaz Filan, Destiny Books, 2009.

Profil knihy na Amazon.com

Druhá kniha autora Příručky haitského voodoo představuje originální svépomocnou příručku v oblasti vztahů, lásky a sexu. Učí, jak si tuto oblast života vylepšit s pomocí duchů voodoo, zvaných Lwa. Autorem je povolaná osoba, zasvěcený kněz voodoo Kenaz Filan. Ten vedle toho pracuje jako editor známého pohanského časopisu, což knize dává čtivost a srozumitelnost, kterou ocení zejména ti, kdo o tématu dosud nic nevěděli.

Voodoo: Kvantový skok, Reginald Crosley 

voodoo-kvantovy-skok_0.gif

Voodoo: Kvantový skok za hranic běžné reality, Reginald Crosley, Fontána, rok vydání neuveden. Doporučená maloobchodní cena 278,- Kč.

Voodoo: Kvantový skok za hranice běžné reality je již třetí knihou na téma voodoo, vydanou v průběhu pouhých tří let v olomouckém nakladatelství Fontána. Z toho vy se dalo usuzovat, že českého čtenáře tato tematika láká, ale pokud se ptáte mne, spatřuji v tom jeden z důkazů rostoucího zájmu Loa o naši krajinu.

Ze tří vydaných knih (viz Doporučená literatura) je rozhodně tou nejméně přístupnou a nejnáročnější na čtenáře. Kdo není zvyklý číst odbornou literaturu, bude mít s některými místy problém. Jenom málo se věnuje popisu duchů vúdú (Loa) a neobsahuje prakticky žádné návodné pasáže o službě Loa a magické praxi. Autor netvrdí, že by byl praktikujícím vúduistou, bokorem nebo hounganem. Jako primární zdroj k haitskému voodoo cituje z obdivuhodně rozsáhlé bibliografie výpovědi očitých svědků a antropologů. Kniha je tedy v jistém ohledu typickou odbornou prací, kde autor skládá dohromady materiál a argumenty různých jiných badatelů, aby podal svůj ucelený argument. O co doktoru Crosleymu v této knize jde?

Autor je haitský emigrant žijící v USA, který se o duchovní odkaz afrokaribských kultů začal zajímat znovu v dospělosti pod vlivem surrealistického umění, modernismu 60. let a děl jako Tao fyziky , které připravovaly dialog mezi moderní vědou a náboženstvím. V této knize se snaží skloubit do jediného interpretačního rámce různá zejm. africká starověká náboženství, Bibli a nejmodernější vědecké teorie, které ve skutečnosti narušují naše zaběhnuté vnímání skutečnosti. To není lehký úkol a obávám se, že kdo sám tuto myšlenkovou práci nepodstoupil, tak knihu nevěřícně odloží. Úskalí zde spatřuji dvojí; jednak esoterici a duchovní hledači, kteří nemají akademický „background“ se neprokoušou místy náročnějším výkladem, druhak skeptici – kterých nalezneme mnoho i mezi praktikujícími mágy – ti sice hledají velká mystéria, ale představa měnění podoby a teleportace u vúduistických tajných společností jim přijde zhola nesmyslná.

Kniha tedy paradoxně musí zabrousit do žánru tak zvané záhadologie, aby podala své sdělení. To je značně problematické, nicméně pochopitelné, protože hovoříme-li o magii, z principu se musíme oprostit od běžných kategorií a „uvěřit“ nebo alespoň připustit existenci nemyslitelného. Z tohoto ranku autor zkoumá jeden z mála zdokumentovaných případů „paranormálního“ jevu pod taktovkou vědy, nikoliv čarodějů, jímž byl nechvalně proslulý philadelphský experiment (Projekt Duha). Využití vysokoenergetického magnetického pole zde způsobilo teleportaci a další jevy.

Autor do značné hloubky probírá také další fenomény ze západní kultury, které budou čtenáři blízké, a srovnává je s jevy posednutí ve voodoo. Konkrétně věnuje prostor spánkovým jevům, hypnóze a náměsíčnictví, což je velmi příhodné (z vlastní praxe mohu potvrdit). Popisuje mechanismus posednutí jako kompozitní stav (termín z kvantové fyziky) člověka s vodunem (zde termín pro ducha) a neobyčejné projevy takového stavu, kam patří různé pozoruhodné schopnosti, jež lze vysledovat v našich končinách např. v hypnóze.

Autor jako lékař je velmi dobře obeznámen s vysvětleními posedlosti, podanými v minulosti psychiatry a pouští se do jejich kritiky. Ukazuje, že žádný poctivý psychiatrický popis těchto jevů se neobejde bez odkazů na určité duchovní motivy. Cenná je také ukázka, že v určitých sférách naší kultury se, stranou od hlavního proudu, stále pěstují techniky podobné těm šamanským (surrealistické hnutí a umění).

Pro mne nejcennější byl podaný výklad o složkách duše a posmrtném životě a vzhledem k mojemu katolickému pozadí také četné citace Písma, které autor vykládá v typicky vúduistickém duchu (chápání Boha je zde odlišné). Je až fascinující vidět, jak člověk praktikující vúdú nebo vychovaný na Haiti čte biblické příběhy zcela odlišnýma očima a všímá si tolik zjevných zázraků, posednutí, zjevení a podobně, které evropský křesťan úplně pomíjí, a dává je do souvislosti se stejnými jevy ve vúdú a starověkých náboženstvích. Pro teologicky vzdělané či zaměřené čtenáře je tato kniha nutností.

Vždycky, když čteme knihy o vúdú, je napřed na místě položit si otázku, kdo je autor a z jakého pohledu píše. Tři do češtiny přeložení autoři v tomto ohledu tvoří zajímavou kombinaci perspektiv. Kenaz Filan (Haitské voodoo) je bílý Američan, dobře obeznámený s moderním pohanstvím, který byl zasvěcen do vúduistické společnosti emigrantů na Brooklynu později v životě. Heike Owusu (Rituály voodoo v praxi) je Němka, která prodělala šamanskou krizi a provdala se za Afričana, což podpořilo její zájem o čarodějnictví a africké tradice. Autorem Voodoo: Kvantový skok je černý lékař, haitský emigrant, žijící v USA. Medicínu vystudoval již na Haiti a tak byl odpočátku součástí obou světů – světa moderní vědy a medicíny a starobylého magického kultu. Většina jeho příbuzných konvertovala k protestantismu, přesto byl jako dítě přiveden do vnitřní svatyně voodistického chrámu. Doktor Reginald Crosley napsal také knihu o alternativní medicíně. Celým svým dílem se snaží nalézt společný jazyk pro tak zvaná „primitivní“ náboženství a moderního západního člověka.

Michael Bertiaux a Gnostic Voudon 

Tento článek byl psán pro, a poprvé vyšel na portále Divinorum.cz - Magické a mystické cesty poznání.

Gnostic Voudon a jeho zdroje

Michael Bertiaux (*1935) je starokatolický biskup a významný okultista, představitel několika řádů a autor proslulého Voudon Gnostic Workbook, o němž ještě detailně pojednáme. Narodil se v Seattlu do rodiny kapitána obchodní lodi. Jeho matka byla význačnou theosofkou. Až do svojí cesty na Haiti v roce 1964 sloužil v okolí svého rodiště jako protestanský duchovní. V této době také působil jako sekretář Theosofické společnosti. Na Haiti byl zasvěcen do místních voodoo kultů. Když se po návratu v roce 1966 usadil v Chicagu, založil zde mezi jinými Neopythagorejskou církev gnostickou (Neo-Pythagorean Gnostic Church).
Bertiaux se musel také seznámit s mnoha původními vúduistickými naukami, když pracoval po svém usazení v Chicagu jako sociální pracovník. Tuto práci vykonával zejména v haitské emigrantské komunitě téměř 40 let. Bertiauuxovo podání voodoo je silně ovlivněno martinismem.

Garde - ochranná magie voodoo 

voodoo-panenky_1.jpg

Jako gardé se ve voodoo označuje ochranná či obraná magie. Má různé vnější formy, většinou se jedná o ochranný amulet, šperk nebo šátek nošený na těle. Svého nositele chrání proti černé magii (kletbám, uřknutím, uhranutí) a zlým myšlenkám druhých lidí.